5451 Rice
5451 Rice
5451 Rice
5451 Rice
5451 Rice
5451 Rice

5451 Rice

  • Sku
    9
  • Views
    2117
  • Price
    Call us
Short Description
Gạo dẻo vừa và mềm, để nguội vẫn không bị cứng cơm. Gạo 5451 chuyên cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp. Gạo hạt dài đều hạt. Những năm gần đây gạo 5451 thường được xuất rất nhiều.

Same category with Standard Products